Põhikiri

P

 

Viimati muudetud üldkoosolekul 11.11.2011

 

 

EESTI OPERATSIOONIÕDEDE ÜHINGU PÕHIKIRI

 

 

 

  1. Üldsätted:

 

 

1.1. Eesti Operatsiooniõdede Ühing (edaspidi kasutatud lühendit EOpÕÜ, vastav inglisekeelne lühend EstORNA – Estonian Operating Room Nurses Association) on vabatahtlik ja sõltumatu operatsiooniõdede üle-eestiline ühendus, mille tegevus rajaneb demokraatlikel põhimõtetel ja ühistegevusel. EOpÕÜ on mittetulundusühing asukohaga Tartu, Eesti Vabariik.

 

1.2. EOpÕÜ on eraõiguslik juriidiline isik, tal on oma pitsat, pangaarve ja sümboolika.

 

1.3. EOpÕÜ juhindub oma tegevuses põhiseadusest ja muudest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

 

 

  1. EOpÕÜ tegevuse eesmärgid ja nende saavutamise teed:

 

 

2.1. EOpÕÜ tegevuse eesmärgriks on aidata kaasa:

 

2.1.1. Operatsiooniõdede erialaste teadmiste ning haridustaseme tõstmisele.

2.1.2. Operatsiooniõdede kutsetöö väärtustamisele ühiskonnas, erialaste põhimõtete rakendamist kutsealases tegevuses.

2.1.3. Oma liikmete tööalaste kogemuste ja info vahetamisele.

2.1.4. Eriala edasiarendamisele.

 

2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks EOpÕÜ:

 

2.2.1. Teeb ettepanekuid täienduskoolituseks, korraldab seminare, õppusi, täienduskoolitust ja konverentse.

2.2.2. Võtab osa operatsiooniõdede sertifitseerimisest ja resertifitseerimisest.

2.2.3. Arendab koostööd Tervishoiu Kõrgkoolidega ja täienduskoolitusasutustega.

2.2.4. Arendab koostööd teiste riikide samalaadsete ühendustega ja otsustab osalemise rahvusvahelistes ühingutes ja liitudes.

2.2.6. Arendab koostööd vabariigi keskastme meditsiinitöötajate erialaühingutega.

 

 

  1. EOpÕÜ liikmed, nende õigused ja kohustused:

 

 

3.1. EOpÕÜ liikmeks võivad olla ühingu põhikirja tunnistavad ja tegevust toetavad isikud. EOpÕÜ liikmeks võib astuda isikliku kirjaliku sooviavalduse alusel juhatuse otsusega.

 

 

3.2. EOpÕÜ liikmed jagunevad:

  • tegevliikmed
  • toetajaliikmed
  • auliikmed

 

3.2.1. EOpÕÜ tegvliige on füüsiline isik, kes on arvel tervishoiutöötajate registris, kes on liitunud juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel.

3.2.2. EOpÕÜ toetajaliikmed on juriidilised ja füüsilised isikud, kes soovivad rahaliselt, materiaalselt või moraalselt EOpÕÜ tegevust toetada. Toetajaliikme suhted EopÕÜ-ga reguleeritakse koosoleku otsusega või EOpÕÜ ja toetajaliikme vahel sõlmitava lepinguga.

3.2.3. EOpÕÜ auliikmeks võib nimetada isikuid ja organisatsioone, kellel on suuri teeneid EOpÕÜ tegevuse arendamises ja toetamises. Auliikme kinnitab nimeliselt EOpÕÜ koosolek.

3.2.4. Toetaja- ja auliikmed ei ole hääleõiguslikud liikmed.

 

3.3. EOpÕÜ on oma liikmete register, mille pidamise korda reguleeritakse EOpÕÜ kodukorraga..

 

3.4. Liikmeksolek lõpeb väljaastumise või surmaga. Väljaastumisel esitatakse avaldus EOpÕÜ juhatusele paberkandjal või teavitaks sellest elektrooniliselt.

Väljaarvamine võib toimuda juhul, kui liige ei täida põhikirjalisi kohustusi ja ta ei ole tasunud liikmemaksu kuue kuu jooksul või kui liige rikub põhikirja, kahjustab EOpÕÜ-t või ei täida EOpÕÜ juhtorganite poolt vastuvõetud otsuseid. Väljaarvamise küsimuse otsustab EOpÕÜ juhatus. Üldkoosolek võib väljaarvamise otsuse liikme avalduse alusel kehtetuks tunnistada.

 

 

3.5. Väljaastumisel sisseastumismaksu ja liikmemaksu ei tagastata.

 

3.6. EOpÕÜ liikmel on õigus:

 

3.6.1. Valida ja olla valitud EOpÕÜ juht- ja kontrollorganitesse;

3.6.2. Teha ettepanekuid EOpÕÜ töö parandamiseks;

3.6.3. Esineda arupärimisega EOpÕÜ töö kohta;

3.6.4. Saada teavet EOpÕÜ tööst;

3.6.5. Võtta osa kõigist EOpÕÜ poolt korraldavatest üritustest;

3.6.6. Taotleda EOpÕÜ kaitset ja toetust kutsetöös.

 

3.7. EOpÕÜ liige on kohustatud:

 

3.7.1. Täitma käesoleva põhikirja nõudeid ja juhtorganite kollegiaalseid otsuseid;

3.7.2. Aktiivselt osalema EOpÕÜ töös;

3.7.3. Tasuma kindlaksmääratud ajal ja -suurusega liikmemaksu

 

 

  1. EOpÕÜ struktuur ja töökorraldus:

 

 

4.1. EOpÕÜ kõrgeim organ on ühingu liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas.

 

4.2. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa 50%+1 liikmetest. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu 50%+1 häälte enamusega.

 

 

 4.2.1. Üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra määrab juhatus ning teeb selle teatavaks hiljemalt üks kuu ja kaks nädalat enne erakorralise koosoleku algust.

 

4.3. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku juhatuse või vähemalt 1/10 liikmete nõudmisel.

 

4.4. Üldkoosolek määrab hääletamisviisi (avalik; salajane) .

 

 

4.5. EOpÕÜ üldkoosolek arutab ja võtab vastu otsuseid EOpÕÜ tegevuse põhiküsimustes, sealhulgas:

 

4.5.1. Kinnitab EOpÕÜ põhikirja, teeb selles muudatusi ja täiendusi.

4.5.2. Valib EOpÕÜ juhatuse liikmed ja revidendi kolmeks aastaks.

4.5.3. Valib kaks piirkondlikku koordinaatorit. (Piirkondade jaotuse koordinaatorite vahel määratleb EOpÕÜ juhatus).

4.5.4. Kuulab ära juhatuse ja revidendi aruanded ning annab hinnangu nende tegevusele aruande perioodil.

4.5.5. Määrab ära iga-aastase liikmemaksu suuruse.

4.5.6. Määrab sisseastumismaksu suuruse.

4.5.7. Otsustab ühingu tegevuse lõpetamise.

 

4.6. EOpÕÜ juhatus on kolme- kuni viieliikmeline ja juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe ning tema asetäitja. Juhatuse ja juhatuse esimehe volituste tähtaeg on kolm aastat.

 

4.7. Juhatus jaotab esimesel koosolekul ülesanded. Koosolekud toimuvad vähemalt kolm korda aastas, protokollitakse ja protokollile kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

 

4.8. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Otsustamise juures peab olema juhatuse esimees või aseesimees. Häälte jagunemisel võrdselt jääb otsustavaks juhatuse esimehe (aseesimehe) hääl.

 

4.9. EOpÕÜ juhatus:

 

4.9.1. Juhib EOpÕÜ tegevust üldkoosolekute vahelisel perioodil ja korraldab üldkoosoleku otsuste täitmise. Juhtimistegevuse normatiivseks dokumendiks on protokolliline otsus;

4.9.2. Esindab EOpÕÜ- d läbirääkimistel riiklike ja ühiskondlike organisatsioonidega ja liikumisetega;

4.9.3. Annab üldkoosolekul aru oma tegevusest;

4.9.4. Kuulab ära piirkondlike koordinaatorite informatsiooni töö kohta:

4.9.5. Kinnitab EOpÕÜ eelarve ja bilansi;

4.9.6. Organiseerib EOpÕÜ tegevuse toetamiseks sponsoreid;

4.9.7. Peab EOpÕÜ liikmete arvestust;

4.9.8. Käsutab ja kasutab EOpÕÜ rahalisi vahendeid;

4.9.9. Juhatus koostab aastaaruande ja esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks.

 

 

4.10. EOpÕÜ juhatus:

 

4.10.1. Valmistab ette juhatuse koosolekuid;

4.10.2. Juhatab juhatuse koosolekuid;

4.10.3. Esindab EOpÕÜ-d kõigis asutustes, ettevõtetes, organisatsioonides;

4.10.4. Kirjutab alla juhatuse dokumentidele;

4.10.5. Avab pangakontod.

4.10.6. EOpÕÜ juhatus korraldab raamatupidamise vastavalt mittetulundusühingute raamatupidamise seadusele.

4.10.7. Pärast majandusaasta lõppu koostab EOpÕÜ juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

 

 

  1. EOpÕÜ eesmärkide saavutamiseks vahendite moodustamine:

 

 

5.1 Sisseastumis- ja liikmemaksudest. Sisseastumismaks tasutakse panka EOpÕÜ arvele. Liikmemaks tasutakse kaks korda aastas: I poolaasta eest 15. märtsiks ja II poolaasta eest 15. septembriks panka EOpÕÜ arvele.

 

5.2. Varalistest annetustest, toetustest ja eraldistest;

 

5.3. Kursuste korraldamisest;

 

5.4. Kirjastustegevusest.

 

 

  1. Revidendi pädevus ja volituse tähtaeg:

 

 

6.1. Revident valitakse EOpÕÜ üldkoosolekul kolmeks aastaks.

 

6.2. Revidendi pädevusse kuulub EOpÕÜ finantsmajandusliku tegevuse kontrollimine.

 

6.3. Revident kontrollib EOpÕÜ rahaliste vahendite sihipärast kasutamist kord aastas

ja koostab vastava akti.

 

6.4. Revideerimistulemuste koostatud akt esitatakse kord aastas EOpÕÜ üldkoosolekul.

 

 

  1. EOpÕÜ tegevuse lõpetamise alused ja kord:

 

7.1. EOpÕÜ reorganiseerimine või tegevuse lõpetamine toimub EOpÕÜ üldkoosoleku otsuse alusel ja vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

 

7.2. EOpÕÜ tegevuse lõpetamine võidakse üldkoosoleku päevakorda võtta juhul, kui sellest on teatatud liikmetele vähemalt 1 kuu enne üldkoosoleku algust.

 

7.3. EOpÕÜ tegevuse lõpetamiseks on vajalik vähemalt 2/3 ühingu liikmete nõusolek.

 

7.4. EOpÕÜ lõpetamisega seotud küsimused lahendab üldkoosoleku poolt moodustatud likvideerimiskomisjon pärast kõikide kohustuste täitmist krediitorite  ees.

 

7.5. EOpÕÜ tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjas liikmeks olevate sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.